دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-303 
7. بازشناسی اصول عقلانیت اکولوژیک در سازه‌های آبی کهن شهرهای کویری (مطالعه موردی: قنات وقف‌آباد یزد)

صفحه 165-208

10.22054/qjik.2020.53633.1219

مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی؛ محمدرضا مثنوی؛ لعبت زبردست